[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(LTAX4PDS) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ
  

  

5 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หลัก+วิธีคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
?มาตรา 35 + มาตรา 37 ?ฐานภาษีเพื่อคำนวณภาษีมาจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บจะเป็นอัตราภาษีเดียวหรือหลายอัตรา แยกตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ได้ และจะกำหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทก็ได้ ?มาตรา 94 ?กำหนดให้ 2 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีให้ใช้อัตราตามมูลค่าของฐานภาษี
5 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี
ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ?สุสานสาธารณะ? ไว้ จึงต้องพิจารณาตามความหมายทั่วไป ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554ได้ให้ความหมายของคำว่า ?สุสาน? หมายถึง สถานที่สำหรับฝังหรือเผาศพ และคำว่า ?สาธารณะ? หมายถึง เพื่อประชาชนทั่วไป ?ที่ฝังศพประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายและบำรุงดูแลรักษาในลักษณะของการบริจาคตามศรัทธาของแต่ละบุคคล ถือเป็น "สุสานสาธารณะ" ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 8 (6) แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ?ที่ฝังศพของบรรพบุรุษ และประกอบพิธีทางศาสนา
5 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ป้ายชื่อที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ
?? พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8(5) กำหนดให้ป้ายภายในอาคารฯ ที่มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 3 ตารางเมตร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ คำว่า...ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ หมายถึงป้ายใด???? #คำตอบ = ป้ายชื่อที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ
5 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย
กรณีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควบบริษัทเป็นบริษัทเดียวกัน โดยตั้งชื่อใหม่ใช้ชื่อว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายในการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
5 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การคิดเงินเพิ่มภาษีป้าย
การคิดเงินเพิ่มภาษีป้าย
5 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรการ ยกเว้น/ลด/บรรเทา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
?ยกเว้น/ลดภาษี/บรรเทาภาษี?
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภ.ด.ส.1 ประกาศทุกแปลงทุกรายหรือเฉพาะผู้เสียภาษี
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดิน ส.ป.ก.มีบ้านหลังหลักได้รับการยกเว้นทั้งที่ดินและบ้านรวมกัน 50. ล้านด้วยไหม และบ้านหลังรองได้รับการยกเว้นล้าน 10 ล้านบาทใช่มั้ย?
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทียบเคียงจาก ตารางเมตร ~~เป็นตารางวา
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เจ้าบ้าน VS เจ้าของบ้านต่างกันอย่างไร?
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทำไมคนมีบ้าน 1 หลัง มูลค่า 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี แต่คนที่มีบ้าน ราคา 3 ล้านบาท 2 หลัง ต้องเสียภาษี บ้านหลังที่ 2
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ทรัพย์สินประเภทใดบ้าง
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีป้าย
ป้ายแสดงราคาน้ำมันแบบนี้ เสียภาษีป้ายหรือไม่
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีป้าย
ป้าย 7/11 เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อ แถบสีเก็บภาษีป้ายด้วยหรือไม่
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดินรกร้าง ว่างเปล่า ไม่ทำประโยชน์ เสียภาษีขั้นสูงสุด
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จุดประสงค์หลักในการใช้ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การเช่า อยู่อาศัย การเช่าเพื่อทำการค้าแตกต่างกัน ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-
3 / พ.ค. / 2563 : ข้อมูลภาษีป้าย
แพล้น ปูน แบบนี้เสียภาษีป้ายมั้ย? วัดขนาดกันอย่างไร
-

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
97
Yesterday
83
This Month
1,737
Last Month
2,801
This Year
7,326
Last Year
35,030