โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากข้อมูลที่ดินตามมาตรา ๑๐ การสำรวจภาคสนาม เข้าสู่ระบบ LTAX ONLINE
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรม <<คลิก >>
***เหมาะสำหรับ**
   1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรม
   2.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis2.2 และ Ltax3000V4 ของกรม
   3.ปรับปรุงข้อมูลระบบงานแผนที่ภาษี เพื่อโอนข้อมูลเข้า ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
***สิทธิพิเศษ** อบรม 1 ได้ถึง 5 คุ้มเกินคุ้ม
   1. แผนที่แม่บท และทะเบียนทรัพย์สินพร้อมเชื่อมรหัสแปลงด้วยระบบ Ltax3000V4.0
   2.นำเข้าข้อมูลจาก LTAX4/TaxGO/โปรแกรมอื่นๆ เข้าสู่ LTAXONLINE จากแบบอัติโนมัติด้วย RPA
   3.โปรแกรมเสริม PDSTaxPro ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม LTAX4 ช่วยในการประเมินและลดหย่อนภาษี +ออกรายงาย ผท.1/2/3 ภป1/3
   4.นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลมาตรา10 แบบอัติโนมัติ เข้าสู่ LTAXONLINE
   5.จัดทำระบบ LTAXGIS SERVER (เครื่องแม่ข่ายแผนที่) รองรับการเชื่อมต่อด้วยโปรแกรม LTAXGIS /..AutoCad.... เพื่อช่วยกันปรับปรุงข้อมูลแผนที่ พร้อมกันหลายๆ เครื่อง บูรณาการงานด้านแผนที่ ทั้งกองคลังและกองช่าง....

  โค้ด HTML
สำหรับวางแผนที่บล้อค
เพื่ออกรายงาน ผท 1-3

  โค้ด HTML
สำหรับวางแผนที่แปลงที่ดิน

  โค้ด HTML
สำหรับวางแผนที่สิ่งปลูกสร้าง


  งานแผนที่ภาษี_48.qgs

  building_data.txt


PDS6 Template (MailMerge)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.วีระพงษ์ โทร/ไลน์: 086-6451435
PdstaxPro Update (1/8/2566-12.00)