ดาว์นโหลด
ltax4pds_update.zip
*ล่าสุด 10/04/2565)

วิธีการติดตั้งตัว Update LTAX4PDS >> https://youtu.be/O-iFGeljPx4
การประเมินภาษีใน LTAX3000(4.0) แบบอัตโนมัติ ด้วย LTAX4PDS
วีดีโอการใช้งาน >> https://www.youtube.com/watch?v=685KWmj_UGQ

ความสามารถของ LTAX4PDS

 1. นำข้อมูลภาษีที่ชำระปี พ.ศ.2562 จากข้อมูลการประเมินปีก่อนหน้า (2563-2564) มาใช้ในการประเมินภาษีปีถัดไป(2565) ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องนำเข้าใหม่ทุกปี

 2. สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เจ้าของทรัพย์สินรายใด จะประเมินแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเองแบบปรกติได้ (ไม่กระทบกับรายที่เจ้าหน้าที่ประเมินเองไปแล้ว)

 3.สามารถสืบค้นและจัดทำรายงานเฉพาะรายที่มีค่าชำระภาษีได้ พร้อมสำหรับนำเข้าในระบบ e-LASS ต่อไป


- การโอนเปลี่ยนเจ้าของป้ายใน LTAX3000(4.0) ด้วย LTAX4PDS
วีดีโอการใช้งาน >> https://www.youtube.com/watch?v=Asy2SELnySI

- การส่งชั้นข้อมูลแผนที่แม่บทจากโปรแกรม LTAX GIS 2.2 เข้าโปรแกรม LTAX 3000 V 4.0
วีดีโอการใช้งาน >> https://www.youtube.com/watch?v=YlIwYw8iKoE

- LTAX3000 V4-LTAX4PDS การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายกับลูกข่ายเพื่อใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน
วีดีโอการใช้งาน >>https://www.youtube.com/watch?v=OHD2AOf3Mk4

- LTAX3000V4+LTAX4PDS การนำเข้าและปรับราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์แบบอัตโนมัติ
 -  ปรับปรุงข้อมูลขนาดพื้นที่แปลงและการใช้ประโยชน์ให้ตรงกันทั้งหมดที่เดียวไม่่ต้องทำทีละรายการ
วีดีโอการใช้งาน >> https://www.youtube.com/watch?v=NR6XudYDZAw
โหลดเอกสาร >>CSV นำเข้าราคาประเมินที่ดิน

- LTAX3000V4-LTAX4PDS กับหนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
วีดีโอการใช้งาน >> https://www.youtube.com/watch?v=1t7OONwXOUI
โหลดเอกสาร >> Template หนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

- LTAX3000V4-LTAX4PDS การจัดทำเอกสาร ภดส.6 และเอกสารแนบ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของแต่ละ อปท.
วีดีโอการใช้งาน >> https://www.youtube.com/watch?v=6OwXs6WMk6s
โหลดเอกสาร >> Template ภดส6