ทีมที่ปรึกษาและจัดทำแผนที่ภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (TaxGis Coach)
แปลงค่าพิกัด utm เป็น lat long
https://awsm-tools.com/geo/utm-to-geographic
เว็บไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน สปก. โซน 47 https://songsuk.alro.go.th/SONGSUK/GNSS/ALROMAPS/digi75_z47
เว็บไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน สปก. โซน 48 https://songsuk.alro.go.th/SONGSUK/GNSS/ALROMAPS/digi75_z48
WMS DOL กรมที่ดิน
http://110.164.49.72:8081/geoserver/WMSDOL/wms?VERSION=1.1.1&LAYERS=WMSDOL:MV_SPARCEL_47&
LTAX3000+LTAX4PDS-คู่มือและเทคนิคการใช้งานอื่นๆ
ดาว์นโหลด ltax4pds_update.zip *ล่าสุด 31/8/2565
-วิธีการติดตั้งตัว Update LTAX4PDS
-วิธีการแก้ไขโปรแกรม LTAX4PDS ไม่ทำงาน
- LTAX_V4+LTAX4PDS การคลิกแปลงที่ดินใน LTAXGIS เพื่อเปิดข้อมูลบน LTAX3000 แบบอัตโนมัติ

- การเชื่อมและปรับข้อมูลรายละเอียดแปลงที่ดินใน LTAXGIS แบบอัตโนมัติ หลังจากการแก้ไขข้อมูลใน LTAX3000

- การค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน สปก. และการจับคู่รหัสแปลงที่ดินใน LTAX GIS และ LTAX 3000 V 4.0

- LTAX_V4+LTAX4PDS การนำเข้า/ปรับข้อมูลที่ดินตามมาตรา 10 แบบอัตโนมัติ

- LTAX_V4+LTAX4PDS เทคนิคการเปลี่ยน/ย้าย แปลงที่ดินของสิ่งปลูกสร้างหลังการปรับข้อมูลจากมาตรา10

- LTAX_V4+LTAX4PDS การประเมินภาษีแบบอัตโนมัติ ด้วย LTAX4PDS

-LTAX_V4+LTAX4PDSการโอนเปลี่ยนเจ้าของป้ายใน

- การส่งชั้นข้อมูลแผนที่แม่บทจากโปรแกรม LTAX GIS 2.2 เข้าโปรแกรม LTAX 3000 V 4.0

- LTAX_V4+LTAX4PDS การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายกับลูกข่ายเพื่อใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน

- LTAX3000V4-LTAX4PDS กับหนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
โหลดเอกสารประกอบ >> Template หนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

- LTAX3000V4-LTAX4PDS การจัดทำเอกสาร ภดส.6 และเอกสารแนบ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของแต่ละ อปท.
โหลดเอกสารประกอบ >> Template ภดส6