ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรม <<คลิก >>

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรม <<คลิก >>
***สิทธิพิเศษ**
-นำเข้า/โอนย้ายข้อมูลและรูปภาพ งานแผนที่ภาษี จากทุกโปรแกรม LTAX4/TaxGO/โปรแกรมอื่นๆ เข้าสู่ LTAX Online แบบอัตโนมัติ
ด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ (LTaxBot)
วีดีโอแสดงการทำงาน
-นำเข้าปรับปรุงแผนที่ภาษีตามมาตรา 10 แยกแปลงทั้งใน-นอกเขตปกครอง ปี 2566 ทั้ง 12 เดือน แบบอัตโนมัติ เข้าสู่ LTAX4/LTAXONLINE
-การประเมินภาษี ใน LTAX Online แบบอัตโนมัติ
วีดีโอแสดงการทำงาน
-เชื่อมปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี (ก.ค.1) ใน e-LASS แบบอัตโนมัติ
ด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ (LaasBot)
วีดีโอแสดงการทำงาน
-แบบ ผ.ท.1-3 มีรูปทุกแบบ ภ.ป.1 มีรุป / ทะเบียนคุม ภ.ป.3
-แนวทางการรับตรวจจาก สตง.
สอบถามเพิ่มเติม อ.วีระพงษ์ โทร/ไลน์: 086-6451435