การฝึกอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2561

ทีมที่ปรึกษาและจัดทำแผนที่ภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กดติดตาม ข่าวสารอบรม คู่มือการสอน การแก้ปัณหาในLtax3000 และตอบปัญหาต่างๆที่เจอในการทำงานหลังการอบรม ตัดบล็อค แบ่งโซน วาดแปลง รวมแปลง ในQgis Ltaxgis เข้า Ltax3000 V3.0และนำข้อมูลเก่าจากV.2.4มาเป็นV3.0
เหมาะสำหรับ

   1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

   2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

  1.แผนที่ขอบเขตปกครองและตารางกริดทุกมาตราส่วน

  2.ภาพถ่ายจากดาวเทียม มาตราส่วน 1:4000


Download!! ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียม
อบต.คูคำ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

  3.ภาพขอบเขตแปลงที่ดิน (รวบรวมจากเว็บ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน | กรมที่ดิน )


Download!! ตัวอย่างภาพขอบเขตแปลงที่ดิน
อบต.คูคำ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

  4.ภาพขอบเขตแปลงที่ดิน สปก.


Download!! ตัวอย่างภาพขอบเขตแปลงที่ดิน สปก
อบต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

  5.คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วย QGIS ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน

  ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี   ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)
  ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง   ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)
  ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง   ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย
  ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)   ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000
  ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน   ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

  6.VDO/คู่มือ ประกอบการอบรม

  TAXGIS01-01_การติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.18 พร้อมปลั๊กอินงานแผนที่ภาษีและเมนูภาษาไทย
  TAXGIS01-02_การสำรองและกู้คืนข้อมูลแผนที่ในกรณีแผนที่เกิดความเสียหาย
  TAXGIS02-01.1_การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามคำบรรยายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
  TAXGIS02-01.2_การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองจากแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
  TAXGIS02-02_การปรับแผนที่แนวเขตปกครองตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
  TaxGIS02-03_การปรับแผนที่แนวเขตปกครองจากไฟล์แสกนด้วยเครื่องมือ ReShape (อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)
  TaxGIS02-04_การคำนวณพื้นที่ ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร ไร่ งาน และตารางวา จากข้อมูล Shapefile ในโปรแกรม QGIS
  TaxGIS02-05_การแก้ไขชื่อหน่วยงาน
  TaxGIS03-02_การหาชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ในพื้นที่ อปท.
  TAXGIS05-01_การเปลี่ยนชื่อแผ่นระวางที่ดินตามชื่อระวางและมาตราส่วน
  TAXGIS05-02_การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000
  TAXGIS05-03_การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 1000
  TAXGIS05-04_การกำหนดพิกัดระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)
  TAXGIS06-01_การตัดโซนด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมและแผนที่ Street Map
  TAXGIS06-02_การจัดทำแผนที่บล็อคจากแผนที่ขอบเขตปกครอง
  TAXGIS06-03_การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block)
  TAXGIS06-04_การตัดบล็อคให้ง่ายและเร็วขึ้น ด้วยTracing enabel ร่วมกับแผนที่ขอบเขตแปลงที่ดิน
  TAXGIS06-05_การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block) ด้วยกรอบแบ่งเขตย่อย 1 ต่อ 2000
  TAXGIS06-06_ลบเส้นแบ่งblockที่เราทำไปแล้วจะแก้ไขยังไง
  TAXGIS06-07_การจัดกลุ่มโซนแผนที่บล็อค
  TaxGIS06-08_การยุบรวมแผนที่ Block เป็น Zone
  TaxGIS06-09_การกำหนดรหัส Block ด้วยปลักอิน AutoID
  TaxGIS06-09_การใช้เครื่องมือ NodeTools แก้ไขแผนที่
  TAXGIS07-01_การวาดแปลงที่ดินรายบล็อคโดยใช้ DOL และการสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)
  TAXGIS07-02_การแก้ไขแผนที่แปลงที่ดิน การลบ-เพิ่ม และการขยับขอบเขต
  TAXGIS07-03_การวาดรูปแปลงที่ดินที่คร่อมแนวเขตปกครอง
  TAXGIS07-05_การนำ shape file หลาย shape file มารวม(Merge) เป็นไฟล์เดียว
  TAXGIS07-06_การสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)ด้วยปลั๊กอิน AUTOID
  TAXGIS07-07_การเชื่อมต่อข้อมูลสารบบที่ดิน LIS กับรหัสแปลงที่ดินในแผนที่แม่บทอย่างรวดเร็ว
  TAXGIS07-08_การเชื่อมรหัสแปลงที่ดิน สปก และค้นหาทะเบียนที่ดิน
  TAXGIS07-09_การจับคู่รหัสแปลงที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด
  TAXGIS11-01_การแบ่งแปลงที่ดินด้วยต้นร่างแผนที่ (ร.ว.9) และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
  TAXGIS11-02_การปรับข้อมูลแปลงที่ดิน และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่ ด้วย DOL V.2
  TAXGIS11-03_การแบ่งแยกแปลงที่ดินด้วยโฉนด(ใบต่อ)และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
  TAXGIS12-01_การจัดทำแบบพิมพ์แผนที่ภาษี(ผ.ท.7) ภาษีบำรุงท้องที่ แบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม QGIS
  LTAX3000-001_การติดตั้งโปรแกรม LTAX3000 V_3.0 และ V_2.4 ในเครื่องเดียวกัน และการสลับการทำงาน
  LTAX3000-002_โปรแกรมกำหนดรหัสผ่าน (License) ของ LTAX3000
  LTAX3000-003_การบังคับเปิดโปรแกรม LTAX3000 ด้วย Firefox ทุกครั้ง
  LTAX3000-004_การส่งแผนที่ MAP ไปยังโปรแกรม LTAX3000
  LTAX3000-005_แก้ปัญหาโปรแกรม LTAX3000 ออกรายงานไม่เป็นภาษาไทย
  LTAX3000-006_วิธีแก้ปัญหา Error 404 Not Found
  LTAX3000-007_การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) หลายเครื่อง ผ่านระบบเครือข่าย (Network)
  LTAX3000-008_การแบ่งสีแปลงที่ดินที่ได้บันทึกข้อมูลใน LTAX3000 แล้ว

บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS


3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยมริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

12 - 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ จังหวัดสุรินทร์

25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

11-13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

4-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

1 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

11-15 พฤศจิกายน 2560 จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

28 สิงหาคม 2560 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลระบบโปรแกรม 506 ออนไลน์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ให้กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

แผนที่ตำบล/หมู่บ้าน
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่เส้นชั้นความสูง ระยะ 1 เมตร
ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานแผนที่ภาษี

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000

จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2554

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
67
Yesterday
743
This Month
12,513
Last Month
21,488
This Year
165,495
Last Year
189,122