งานจัดทำแผนที่แม่บท เพื่องานแผนที่ภาษี

สินค้าและบริการ >>> งานจัดทำแผนที่แม่บท เพื่องานแผนที่ภาษี

ดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทระบบดิจิตอล(Digital System) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการการสำรวจข้อมูลภาคสนามโดยรวบรวมแปลงที่ดินในพื้นที่ทั้งหมดจากเอกสารต่างๆ จากสำนักงานที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นชั้นข้อมูลต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้อีกด้วย 


1.จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตปกครองของ อบต/เทศบาล และมีชื่อเลข ระวางกำกับระวางทุกมาตราส่วนและทุกประเภทของแผนที่

แผนที่แสดงแนวเขตปกครอง

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4000

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:1000

2.การสำเนาระวางที่ดินทุกประเภทที่อยู่ในเขต อบต/เทศบาล โดยสำเนา เท่าต้นฉบับจริงทุกระวางรวมทั้งระวางขยายจากสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือจังหวัดสาขาและ สำนักงานที่ดินอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเก็บในระบบเอกสารของทางราชการใน รูปแบบดิจิตอลไฟล์

แผนที่แสดงแนวเขตปกครอง

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4000

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:1000

3.ทำการปรับแก้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของระวางที่ดินทุกระวางทุกประเภทให้เป็นผืนเดียวกัน และรูปของแปลงที่ดินบริเวณรอยต่อของแต่ละระวางต้องเชื่อมต่อกันได้สนิทเป็น แปลงเดียวกัน

4.จัดทำรูปแสดงแผนที่ดิจิตอล (รูปแปลงที่ดิน) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถอ้างอิง ตำแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้ โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ในระวางทุก ระวางภายในเขตปกครอง

5.จัดทำรูปแสดงแผนที่ดิจิตอลแบ่งเขตปกครองในระวางเป็นแบบรายเขต (Zone)==>แบ่งเขตในระวางเป็นแบบรายเขตย่อย (Block)==> รูปแปลงที่ดินพร้อมหมุดดินและลงเลขประจำแปลงที่ดิน (Lot) แต่ละแปลง ตามคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น


6.จัดทำเป็นแผนที่แม่บทซึ่งประกอบด้วยเขต (ZONE) แยกอยู่ในกรอบไตรเตรินบล็อก แยกแต่ละเขตอย่างชัดเจนและ สามารถแสดงรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน เลขประจำ แปลงที่ดิน (Lot) เลขที่ดิน หน้าสำรวจ (กรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด) ของ แผนที่แม่บทแต่ละฉบับได้ เป็นไฟล์พร้อมพิมพ์ขนาดเท่ากับ 52 ซม. X 58 ซม. หรือ ขนาดกระดาษมาตรฐาน 101

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
685
Yesterday
360
This Month
9,058
Last Month
21,497
This Year
229,203
Last Year
225,279