สินค้า/บริการ

ขอบข่ายการให้บริการ

งานสำรวจและจัดทำแผนที่
  จัดทำภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth ,Bing Map ,Yahoo Map รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4,000 ราคาถูก (1 ระวางเท่ากับ 4 ตารางกิโลเมตร) ใช้ในงานด้านต่างๆ...
งานที่ปรึกษาด้านการสำรวจ
  ดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทระบบดิจิตอล(Digital System) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการการสำรวจข้อมูลภาคสนาม......
งานจัดทำระบบแผนที่ภาษี
   การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย...
งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
   เส้นชั้นความสูง (Contour Line) คือ เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ ...

.

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
698
Yesterday
854
This Month
9,164
Last Month
21,217
This Year
207,812
Last Year
225,279