งานการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000)

สินค้าและบริการ >>> งานการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000)

การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 


การนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ (ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบการค้า) ของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละรายจากทะเบียนคุม ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม และเอกสารอื่นๆ ที่ทางเทศบาล/อบต. มีอยู่ ในโปรแกรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000)

บันทึกข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน
บันทึกตำแหน่งที่ตั้งและทะเบียนที่ดิน (ผ.ท.1)
บันทึกข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2)
บันทึกข้อมูลป้าย (ผ.ท.3)

โปรแกรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสามารถรายงานทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ได้โดยอัตโนมัติ และให้สามารถพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) จากโปรแกรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ เพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละรายว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี เพื่อการประเมินภาษี การติดตามเร่งรัดเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.9)
ชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)การจัดฝึกอบรมให้กับหน้าที่ของเทศบาล/อบต.ให้สามารถใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ทุกขั้นตอน

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
685
Yesterday
360
This Month
9,058
Last Month
21,497
This Year
229,203
Last Year
225,279