อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่ภาษี (TaxMap QGIS)

การฝึกอบรม/เอกสารคู่มือ

   - การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลพื้นทีระดับตำบล/หมู่บ้าน
   -  คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   - สารสนเทศภูมิศาสต์ทางอินเตอร์เน็ต (Internet GIS) เพื่อรายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แผนที่แม่บท คือแผนที่แปลงที่ดินที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต(Zone) เขตย่อย(Block) และมีการให้รหัสประจำแปลงที่ดินแต่ละแปลง(Lot) ในที่นี้ก็คือแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่นั่นเอง


หัวข้อ ไฟล์ประกอบการอบรม
ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ปฏิบัติการ 2 การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตและแนวเขตปกครองตามคำบรรยายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติการ 3 การจัดทำแผนที่ตารางกริด มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 และระวางขยาย
ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ดิจิตอลข้อมูลกายภาพหรือข้อมูลฐาน (Base Map)
ปฏิบัติการ 5 การกำหนดค่าพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบพิกัดฉาก UTM (โฉนด)
ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)
ปฏิบัติการที่ 7 การนำเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจำแปลงที่ดิน (LOT)
บริการจัดทำแผนที่รูปแปลง ส.ป.ก./สารบบทะเบียนที่ดิน ส.ป.ก.

บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000
แผนที่ตำบล/หมู่บ้าน
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่เส้นชั้นความสูง
ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานแผนที่ภาษี
ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
685
Yesterday
360
This Month
9,058
Last Month
21,497
This Year
229,203
Last Year
225,279