อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลพื้นทีระดับตำบล/หมู่บ้าน

 

 

การฝึกอบรม/เอกสารคู่มือ

   - การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลพื้นทีระดับตำบล/หมู่บ้าน
   -  การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่แม่บท (แผนที่ภาษี)
   -  สารสนเทศภูมิศาสต์ทางอินเตอร์เน็ต (Internet GIS) เพื่อรายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

เอกสารคู่มือ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลพื้นทีระดับตำบล/หมู่บ้าน

หัวข้อ ไฟล์ประกอบการอบรม
1. การสร้างแผนที่หลักเขตการปกครองและแนวเขตการปกครองจากคำบรรยายแนวเขตปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
2.  การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จากโปรแกรม Google Earth/ Google Maps
3.  การจัดทำแผนที่ขอบเขตหมู่บ้าน (30-12-2559)
4.  การจัดทำแผนที่กายภาพ (Base Map)
5.  การจัดทำแผนที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (Building)
6.  การสร้างแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (DEM) และเส้นชั้นความสูง (Contour Line)
บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS /จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ Gis & LTax3000
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา 412421 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2559) ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร จัดอบรมภายใน (In-house Training) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (สิงหาคม 2559)
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographical Information System
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)
ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการดำเนินโครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559
พื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2558)
ที่ปรึกษาโครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (พฤศจิกายน 2558 )
วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS
ที่ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี (มิถุนายน 2555 )
ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000
แผนที่ตำบล/เทศบาล
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่หมู่บ้าน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTaxGIS & LTax3000)
ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
Telephone :086-6451435 (о)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  ʹʵ͡þѲҷͧ
Statistics @ Mar-2016
Today
516
Yesterday
727
This Month
17,220
Last Month
17,220
This Year
90,824
Last Year
238,060