การแปลงพิกัดทางทหาร ,พิกัด Grid UTMและพิกัดภูมิศาสตร์

 

 

เครื่องมือ

- สืบค้นแผนที่แนวเขตตำบลและตารางกริด มาตราส่วน 1: 4000 - ค้นหาบริเวณที่ดินจาก เลขระวาง UTM บนโฉนดที่ดิน
- แปลงระบบพิกัดฉากศูนย์กำเนิดเป็นระบบพิกัด UTM 1:4000 - การแปลงพิกัดทางทหาร ,พิกัด Grid UTMและพิกัดภูมิศาสตร์

การแปลงพิกัดทางทหาร ,พิกัด Grid UTMและพิกัดภูมิศาสตร์

UTM แปลง พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดทางทหาร MGRS : ระยะ : เมตร
พิกัด Grid UTM :
ตัวอย่าง : TE 431 515   จากตาราง Grid Zones และ 100000 m square ด้านล่าง อักษร TE อยู่ใน Grid Zones 48Q >>48QTE 431 515

ลองติจูด :
 ละติจูด :

UTM Thailand-Gris Zone and 100000 m square
พิกัดภูมิศาสตร์ แปลงค่า
Longitude(เส้นแวง)   องศา (+/-)  ลิปดา  ฟิลิปดา
Latitude(เส้นรุ้ง)   องศา (+/-)  ลิปดา  ฟิลิปดา
พิกัดภูมิศาสตร์ แปลงค่า
Longitude(เส้นแวง)       องศา (+/-)  ลิปดา  
Latitude(เส้นรุ้ง)    องศา (+/-)  ลิปดา (ทศนิยม)

  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

บริการจัดทำแผนที่ภาษี ฯ /ให้คำปรึกษาในดำเนินการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ฯ เดิม เป็นระบบ Gis & LTax3000

 - ให้คำปรึกษาและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ใน LTax3000 โดยเป็นการปรับปรุงข้อมูลฐานถาษีเดิมจากโปรแกรมเดิม หรือสำหรับท้องถิ่นที่มีการดำเนินการว่าจ้างทำแผนที่ภาษีฯไปแล้ว แต่โปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ไม่ใช่ LTax3000 หรือโปรแกรมเดิมใช้ไม่ได้

 - ระบบเดิมเป็นกระดาษหรือการนำไฟล์ AutoCAD ในสกุล DXF หรือ DWG format ที่มีและไม่มีพิกัด มาใช้เป็นแผนที่ต้นแบบสำหรับการใช้งานในระบบ GIS และนำมาใช้ใน LTax3000

จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ การปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2558
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ การปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557
บริการจัดทำแผนที่/ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000 สำหรับงานแผนที่ภาษี

    ดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทระบบดิจิตอล(Digital System) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการการสำรวจข้อมูลภาคสนามโดยรวบรวมแปลงที่ดินในพื้นที่ทั้งหมดจากเอกสารต่างๆ จากสำนักงานที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นชั้นข้อมูลต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้อีกด้วย

แผนที่หลักเขตปกครอง (boundarypoint.shp)
แผนที่แนวเขตปกครอง (boundary.shp)
แผนที่ตารางกริด 4000, 2000,1000
ภาพถ่ายจากดาวเทียม มาตราส่วน 1:4000
ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
บริการจัดทำแผนที่ เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

     เส้นชั้นความสูง (Contour Line) คือ เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ เป็นเส้นจินตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นดิน เป็นเส้นที่ได้จากการลากเส้นคงที่ผ่านจุดต่าง ๆ บนพื้นดินที่มีค่าระดับเท่ากัน เส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นบวก คือเส้นที่แสดงค่าความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนเส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นลบเป็นเส้นชั้นความสูงที่แสดงค่าความสูงใต้ระดับน้ำทะเลปานกลาง

ภาพถ่ายจากดาวเทียมและเส้นชั้นความสูงระยะ 1 เมตร เพื่อวางแผนการวางท่อส่งน้ำ
พื้นที่สวนลำใย จังหวัดน่าน
ภาพถ่ายจากดาวเทียมและเส้นชั้นความสูงระยะ 1 เมตร เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกาะรังใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
Download ไฟล์ตัวอย่างแผนที่เส้นชั้นความสูงพร้อมภาพถ่ายจากดาวเทียม
ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
Telephone :086-6451435 (о)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  ʹʵ͡þѲҷͧ
Statistics @ Mar-2016
Today
569
Yesterday
663
This Month
7,904
Last Month
16,183
This Year
56,039
Last Year
217,367