งานด้านพัฒนาระบบ MIS, GIS

สินค้าและบริการ >>> งานด้านพัฒนาระบบ MIS, GIS

  

ในการให้บริการงานด้านระบบงานสารสนเทศข้อมูล (MIS-Management Information System) และระบบงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-Geographic Information System) นั้น บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของะบบงานทั้งสองนี้ จึงได้นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานด้านการสำรวจ อาทิ เช่น งานออกแบบและผลิตแผนที่ฐาน (Base Map Design and Production) งานปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจัดทำแผนที่ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น งานบริการด้านการสำรวจ เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and GIS Data Creation) งานบริการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database Creation) งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสร้างแบบจำลองข้อมูล (GIS analysis and GIS modeling) หรือแม้กระทั่งงานด้านการฝึกอบรมวิชาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Training) เป็นต้น


Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
734
Yesterday
822
This Month
10,037
Last Month
16,260
This Year
10,037
Last Year
189,122