งานสำรวจและจัดทำแผนที่

สินค้าและบริการ >>> งานสำรวจและจัดทำแผนที่

 

การให้บริการงานสำรวจและจัดทำแผนที่อันประกอบด้วย งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศเพื่อใช้ในการ ออกแบบ การก่อสร้าง หรืองานวางแผนโครงการ ตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยรูปแบบของการจัดทำแผนที่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งทางบริษัทสามารถจัดทำแผนที่ได้ในหลายรูปแบบ อาทิ

 

แผนที่ภูมิประเทศโดยการสำรวจแบบวิธีดั้งเดิม (Conventional Topographic Mapping) ซึ่งจะใช้วิธีการสำรวจโดยใช้กล้องทีโอโดไลธ์ธรรมดาประกอบกับกล้องระดับหรือใช้ชุด Total Station เป็นต้น

 

แผนที่ภูมิประเทศโดยการสำรวจโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photographic Mapping) โดยทางบริษัทได้จัดหาและพัฒนา Software ต่างๆ ที่จำเป็นในการผลิตแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ การขยาย และดัดแก้ภาพถ่าย (Rectified Photo) ได้ในระดับการผลิตที่พอเพียงระดับหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทกำลังพัฒนาระบบการผลิตโดยวิธีนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน และสามารถผลิตได้ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เนื่องจากวิธีการผลิตแผนที่ด้วยภาพถ่ายนี้ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความถูกต้องสูง และลดการทำงานสนามได้มาก

 

การจัดทำแผนที่ภูมิประเทศโดยการนำเข้าจากแผนที่ที่มีอยู่แล้ว และปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น (Digitizing Method) วิธีนี้จะอาศัยหลักการนำเข้าโดยประยุกต์ใช้ Digitizer ที่ทางบริษัทมีอยู่ประกอบกับโปรแกรมอำนวยความสะดวกที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นใช้เองทำให้สามารถผลิตผลงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส่วนข้อมูลที่นำมาปรับปรุงจะใช้วิธีสำรวจในสนามหรือรูปถ่ายทางอากาศประกอบ ขึ้นอยู่กับลักษณะและวิธีการที่เหมาะสมที่ทางวิศวกรของบริษัทจะตัดสินใจนำมาใช้เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องของผลงาน

 

การจัดทำแผนที่ดิจิตอล โดยเทคนิคการนำเข้าข้อมูลโดยเครื่อง Scanner ซึ่งมีลักษณะข้อมูลแบบ Raster และทำการแปลงให้เป็นข้อมูล Vector ซึ่งแผนที่ดิจิตอลที่ได้สามารถนำไปใช้งานด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
397
Yesterday
455
This Month
14,211
Last Month
21,013
This Year
126,150
Last Year
189,122