ด้านงานสอนและการอบรม

ประสบการณ์โครงการ >>> ด้านงานสอนและการฝึกอบรม


18-22 กรกฏาคม 2560 จัดฝึกอบรมแผนที่ภาษี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 3/2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6-7 กรกฎาคม 2560 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี
จัดโดยเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย


20-24 มิถุนายน 2560 จัดฝึกอบรมแผนที่ภาษี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2/2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา 412421 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร จัดอบรมภายใน (In-house Training) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (สิงหาคม 2559)


อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)


   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา 412421 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

เจ้าของโครงการ  โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร อบรมภายในหน่วยงาน (In-house Training) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559

เจ้าของโครงการ  อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

  ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการดำเนินโครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 11-29 ธันวาคม 2558

เจ้าของโครงการ  กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา


   รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographical Information System ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

เจ้าของโครงการ  สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา

ชื่อโครงการ  วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 — ที่ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อโครงการ  วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2555 — ที่ จ. อุดรธานี

เจ้าของโครงการ  สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อโครงการ  วิทยากรอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS TAX)

เจ้าของโครงการ  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรายงานสถานการณ์โรคเรื้อน

เจ้าของโครงการ  สถาบันราชประชาสมาสัย กรมมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
325
Yesterday
926
This Month
13,911
Last Month
15,713
This Year
13,911
Last Year
225,279