โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

>>  คู่มือและวีดีโอการฝึกอบรม >>การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)


  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

แจกแผนที่รูปแปลงที่ดิน สปก. พร้อมทะเบียนผู้ถือสิทธิ(Excel)แยกรายตำบล
สำหรับท้องถิ่นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก. ในพื้นที่

บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000
แผนที่ตำบล/หมู่บ้าน
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่เส้นชั้นความสูง
ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานแผนที่ภาษี
ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
395
Yesterday
581
This Month
7,759
Last Month
23,004
This Year
110,875
Last Year
225,279