โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000
  TAXGIS01-01_การติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.18 พร้อมปลั๊กอินงานแผนที่ภาษีและเมนูภาษาไทย
  TAXGIS01-02_การสำรองและกู้คืนข้อมูลแผนที่ในกรณีแผนที่เกิดความเสียหาย
  TAXGIS02-01_การตรึงพิกัดแผนที่แนบท้ายประกาศ (ทต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี )
  TAXGIS02-02_การปรับแผนที่แนวเขตปกครองตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
  TaxGIS02-03_การปรับแผนที่แนวเขตปกครองจากไฟล์แสกนด้วยเครื่องมือ ReShape (อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)
  TaxGIS02-04_การคำนวณพื้นที่ ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร ไร่ งาน และตารางวา จากข้อมูล Shapefile ในโปรแกรม QGIS
  TaxGIS02-05_การแก้ไขชื่อหน่วยงาน
  TaxGIS03-02_การหาชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ในพื้นที่ อปท.
  TAXGIS05-01_การเปลี่ยนชื่อแผ่นระวางที่ดินตามชื่อระวางและมาตราส่วน
  TAXGIS05-02_การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000
  TAXGIS05-03_การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 1000
  TAXGIS05-04_การกำหนดพิกัดระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)
  TAXGIS06-01_การตัดโซนด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมและแผนที่ Street Map
  TAXGIS06-02_การจัดทำแผนที่บล็อคจากแผนที่ขอบเขตปกครอง
  TAXGIS06-03_การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block)
  TAXGIS06-04_การตัดบล็อคให้ง่ายและเร็วขึ้น ด้วยTracing enabel ร่วมกับแผนที่ขอบเขตแปลงที่ดิน
  TAXGIS06-05_การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block) ด้วยกรอบแบ่งเขตย่อย 1 ต่อ 2000
  TAXGIS06-06_ลบเส้นแบ่งblockที่เราทำไปแล้วจะแก้ไขยังไง
  TAXGIS06-07_การจัดกลุ่มโซนแผนที่บล็อค
  TaxGIS06-08_การยุบรวมแผนที่ Block เป็น Zone
  TaxGIS06-09_การกำหนดรหัส Block ด้วยปลักอิน AutoID
  TaxGIS06-09_การใช้เครื่องมือ NodeTools แก้ไขแผนที่
  TAXGIS07-01_การวาดแปลงที่ดินรายบล็อคโดยใช้ DOL และการสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)
  TAXGIS07-02_การแก้ไขแผนที่แปลงที่ดิน การลบ-เพิ่ม และการขยับขอบเขต
  TAXGIS07-03_การวาดรูปแปลงที่ดินที่คร่อมแนวเขตปกครอง
  TAXGIS07-05_การนำ shape file หลาย shape file มารวม(Merge) เป็นไฟล์เดียว
  TAXGIS07-06_การสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)ด้วยปลั๊กอิน AUTOID
  TAXGIS07-07_การเชื่อมต่อข้อมูลสารบบที่ดิน LIS กับรหัสแปลงที่ดินในแผนที่แม่บทอย่างรวดเร็ว
  TAXGIS07-08_การเชื่อมรหัสแปลงที่ดิน ส.ป.ก. และค้นหาทะเบียนที่ดิน
  TAXGIS07-09_การจับคู่รหัสแปลงที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด
  TAXGIS11-01_การแบ่งแปลงที่ดินด้วยต้นร่างแผนที่ (ร.ว.9) และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
  TAXGIS11-02_การปรับข้อมูลแปลงที่ดิน และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่ ด้วย DOL V.2
  TAXGIS11-03_การแบ่งแยกแปลงที่ดินด้วยโฉนด(ใบต่อ)และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
  TAXGIS12-01_การจัดทำแบบพิมพ์แผนที่ภาษี(ผ.ท.7) ภาษีบำรุงท้องที่ แบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม QGIS
  LTAX3000-001_การติดตั้งโปรแกรม LTAX3000 V_3.0 และ V_2.4 ในเครื่องเดียวกัน และการสลับการทำงาน
  LTAX3000-002_โปรแกรมกำหนดรหัสผ่าน (License) ของ LTAX3000
  LTAX3000-003_การบังคับเปิดโปรแกรม LTAX3000 ด้วย Firefox ทุกครั้ง
  LTAX3000-004_การส่งแผนที่ MAP ไปยังโปรแกรม LTAX3000
  LTAX3000-005_แก้ปัญหาโปรแกรม LTAX3000 ออกรายงานไม่เป็นภาษาไทย
  LTAX3000-006_วิธีแก้ปัญหา Error 404 Not Found
  LTAX3000-007_การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) หลายเครื่อง ผ่านระบบเครือข่าย (Network)
  LTAX3000-008_การแบ่งสีแปลงที่ดินที่ได้บันทึกข้อมูลใน LTAX3000 แล้ว
  การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)
  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)
  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
  การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
4
Yesterday
625
This Month
8,718
Last Month
19,035
This Year
218,284
Last Year
189,122