เอกสารคู่มือ วีดีโอ โปรแกรม เครื่องมือ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เอกสารคู่มือ/วีดีโอ/โปรแกรม/เครื่องมือ
ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


โปรแกรม

 - QGIS-OSGeo4W-2.18.10-1-Setup-32BIT

 - QGIS-OSGeo4W-2.18.10-1-Setup-64BIT

 - โปรแกรม LTAX3000 รุ่น 3.0 และ LTAXGIS รุ่น 2.0

 - โปรแกรม LTAX3000 รุ่น 3.1 และ LTAXGIS รุ่น 2.1


เครื่องมือ

 - สืบค้นแผนที่แนวเขตตำบลและตารางกริด มาตราส่วน 1: 4000

 - การแปลงพิกัดทางทหาร ,พิกัด Grid UTMและพิกัดภูมิศาสตร์


เอกสารคู่มือ LTAX3000 และ LTAXGIS ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 - คู่มือโปรแกรม LTAX3000 รุ่น 3.0

 - คู่มือโปรแกรม LTAXGIS รุ่น 2.0

 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561


คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

 - การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)

 - การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

 - การติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.18 พร้อมปลั๊กอินงานแผนที่ภาษีและเมนูภาษาไทย

 - การติดตั้งโปรแกรม LTAX3000 รุ่น 3.0 และ รุ่น 2.4 ในเครื่องเดียวกัน และการสลับการทำงาน

 - การปรับแต่งคุณสมบัติ LTAXGIS/QGIS ให้เหมาะกับการทำงานด้านแผนที่ภาษี

 - การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

 - การบังคับเปิดโปรแกรม LTAX3000 ด้วย Firefox ทุกครั้ง

 -  ปรแกรมกำหนดรหัสผ่าน (License) ของ LTAX3000

 - แก้ปัญหาโปรแกรม LTAX3000 ออกรายงานไม่เป็นภาษาไทย

 -  วิธีแก้ปัญหา LTAX 3000 Error 404 Not Found


ส่วนที่ 1 การจัดทำแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง

 -  การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามราชกิจจานุเบกษา จากคำบรรยายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย สำหรับ อบต.

 -  การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามราชกิจจานุเบกษา จากตามแผนที่แนบท้ายประกาศ สำหรับ เทศบาล

 -  การปรับแผนที่แนวเขตปกครองตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

 -  การปรับแผนที่แนวเขตปกครองจากไฟล์แสกนด้วยเครื่องมือ ReShape (อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)

 -  การแก้ไขชื่อหน่วยงาน


ส่วนที่ 2 การตรึงพิกัดตัดขอบระวางที่ดิน

 -  การเปลี่ยนชื่อแผ่นระวางที่ดินตามชื่อระวางและมาตราส่วน

 -  การหาชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ในพื้นที่ อปท.

 -  การกำหนดพิกัดระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)

 -  การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000

 -  การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 1000


ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนที่โซน บล้อค แผนที่แปลงที่ดิน

 -  การจัดทำแผนที่บล็อคจากแผนที่ขอบเขตปกครอง

 -  การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block)

 -  การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block) ด้วยกรอบแบ่งเขตย่อย 1 ต่อ 2000

 -  ลบเส้นแบ่งblockที่เราทำไปแล้วจะแก้ไขยังไง

 -  การจัดกลุ่มโซนแผนที่บล็อค

 -  การยุบรวมแผนที่ Block เป็น Zone

 -  การกำหนดรหัส Block ด้วยปลักอิน AutoID

 -  การแก้ไขแผนที่แปลงที่ดิน การลบ-เพิ่ม และการขยับขอบเขต

 -  การวาดรูปแปลงที่ดินที่คร่อมแนวเขตปกครอง

 -  การสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)ด้วยปลั๊กอิน AUTOID

 -  การติดตั้งปลั๊กอิน AusMap เพื่อเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ทันสมัยและมีความละเอียดมากกว่าที่ได้รับในวันอบรม(IMG)


ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000

 -  การบันทึกข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ลงในโปรแกรม LTAX3000 และการเชื่อมรหัสแปลง GIS

 -  การเชื่อมรหัสแปลงที่ดิน ส.ป.ก. และค้นหาทะเบียนที่ดิน

 -  การจับคู่รหัสแปลงที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด

 -  การส่งแผนที่ MAP ไปยังโปรแกรม LTAX3000

 -  การแบ่งสีแปลงที่ดินที่ได้บันทึกข้อมูลใน LTAX3000 แล้ว

 -  การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)

 - การสำรองและเรียกคืนข้อมูลในโปรแกรม Ltax3000


ส่วนที่ 5 การออกสำรวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป้นปัจจุบัน

 -  การสร้างไฟล์ KMLเพื่อการสำรวจภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยLTAXGIS และ Google Earth

 -  การใช้แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อช่วยในการสำรวจภาคสนาม ด้วย Mapinr

 -  เลเซอร์วัดระยะ หรือ ตลับเมตรไร้สาย เครื่องมือที่ทำให้การวัดระยะเป็นเรื่องง่ายยยย

 -  เทคนิควัดวัดขนาดป้าย ง่ายๆ ด้วย เลเซอร์วัดระยะ

 -  การแบ่งแยกแปลงที่ดินด้วยโฉนด(ใบต่อ)และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่

 -  การแบ่งแปลงที่ดินด้วยต้นร่างแผนที่ (ร.ว.9) และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่

 -  การจัดทำแบบพิมพ์แผนที่ภาษี(ผ.ท.7) ภาษีบำรุงท้องที่ แบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม QGIS


ส่วนที่ 6 คู่มือเสริมอื่นๆ

 -  การคำนวณพื้นที่ ตร.ม ตร.กม ไร่ งาน และ ตร.วา จากข้อมูล Shapefile ในโปรแกรม QGIS

 -  การใช้เครื่องมือ NodeTools แก้ไขแผนที่

 -  การนำ shape file หลาย shape file มารวม(Merge) เป็นไฟล์เดียว

 -  การสำรองและกู้คืนข้อมูลแผนที่ในกรณีแผนที่เกิดความเสียหาย

 -  โปรแกรม LTax3000 Plus (โปรแกรมเสริมการทำงาน LTAX3000)

 - การใช้งานโปรแกรม AnyDesk (รีโมทเครื่องระยะไกล)

 - การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Teamviewer

 - วิธีลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์


  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

แจกแผนที่รูปแปลงที่ดิน สปก. พร้อมทะเบียนผู้ถือสิทธิ(Excel)แยกรายตำบล
สำหรับท้องถิ่นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก. ในพื้นที่
Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
83
Yesterday
839
This Month
11,419
Last Month
20,521
This Year
71,983
Last Year
225,279